REGULAMIN

Centrum Wymiany Wiedzy jest miejscem w którym dzielimy się pozytywną energią. Biorąc udział w Wydarzeniach, akceptujesz zasady działania Centrum, zawarte w poniższym Regulaminie.

Regulamin

Warsztaty rzemieślnicze.

Warsztaty rzemieślnicze obejmują warsztaty stolarki, renowacji mebli oraz tapicerowania.

Cel warsztatów.

Celem warsztatów jest nauka szeroko pojętego rzemiosła, zarówno organizator jak i współorganizator, nie świadczą w trakcie warsztatów, usług rzemieślniczych.

Organizatorzy.

Organizatorem warsztatów jest firma A2 Anna Franik, właściciel marki Centrum Wymiany Wiedzy, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 35, NIP: 6262696098. Informacje dodatkowe o współorganizatorach warsztatów dostępne są na stronie internetowej, w sekcji Wydarzenia.

Uczestnicy.

Uczestnikiem warsztatów rzemieślniczych może zostać każda osoba fizyczna, która poprzez dokonanie zgłoszenie na warsztaty, niniejszym zaakceptuje warunki Regulaminu.

Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń osób prowadzących warsztaty. Dodatkowo zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących warsztaty.

Zgłoszenie na warsztaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

1.        Formularz rejestracji dostępny jest na stronie internetowej Centrum, w sekcji Wydarzenia. Po uzupełnieniu wymaganych pól (Imię, Nazwisko, adres E-mail oraz opcjonalnie, numer Telefonu) należy przesłać zgłoszenie. Uczestnik automatycznie otrzyma mailowe potwierdzenie rejestracji, wraz z dodatkowymi informacjami.

2.       Można również przesłać swoje zgłoszenie bezpośrednio na adres mailowy: warsztaty@centrumwymianywiedzy.pl.

Tak dokonane zgłoszenie oznacza wpisanie Uczestnika na listę osób biorących udział w warsztatach.

Płatność.

Dokonanie płatności za warsztaty jest gwarancją uczestnictwa w warsztatach.

Płatności można dokonać poprzez przelew standardowy, na podany numer konta bankowego: 18 1050 1386 1000 0092 5241 3951. Dane do przelewu zostaną przesłane w mailowym potwierdzeniu rejestracji.

Rezygnacja Uczestnika.

Najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować Organizatora o rezygnacji Uczestnika, mailowo: warsztaty@centrumwymianywiedzy.pl, lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Centrum Facebooka.

Przelew zwrotny zostanie dokonany do 3 dni roboczych, na konto z którego wpłynęły pieniądze. Przelew zwrotny zostanie pomniejszony o 20 zł kosztów organizacyjnych.

Zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany, gdy rezygnacja z warsztatów nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Odwołanie warsztatów.

W wyjątkowych sytuacjach, m.in., jak poniżej:

§  niska frekwencja (ilość chętnych uczestników poniżej określonej grupy minimalnej)

§  rezygnacja organizatora lub współorganizatora

§  zdarzenia losowe, uniemożliwiające przeprowadzenie warsztatów w określonym wcześniej miejscu i czasie

Organizator ma prawo do odwołania warsztatów rzemieślniczych. Uczestnicy do 5 dni roboczych otrzymają całą kwotę wpłaconą wcześniej, przelewem na konto bankowe z którego dokonano wpłaty.

Udostępnianie wizerunku.

W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac Uczestników, które następnie zostaną opublikowane na stronie Centrum na Facebooku. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów.

Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora przed rozpoczęciem warsztatów.

Reklamacje.

Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: kontakt@centrumwymianywiedzy.pl.

Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Uczestnika.

Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe do zgłaszającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.

Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.