REGULAMIN

Centrum Wymiany Wiedzy jest miejscem w którym dzielimy się pozytywną energią. Biorąc udział w Wydarzeniach, akceptujesz zasady działania Centrum, zawarte w poniższych Regulaminach.

Regulamin

§1. Organizator

1.     Organizatorem szkoleń („Szkolenie”) i warsztatów praktycznych #excelove  („Warsztaty”) jest firma A2 Anna Franik, właściciel marki Centrum Wymiany Wiedzy, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 35, NIP: 6262696098, Regon: („Organizator”).

§2. Typy szkoleń
 1. Centrum Wymiany Wiedzy organizuje następujące typy szkoleń:
  1. Szkolenia otwarte:

§ Poziomy szkoleń: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany;

§ Tryb szkoleń: weekendowe;

§ Formy szkoleń: wykład interaktywny, dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne.

  1. Warsztaty praktyczne:

§ Tryb warsztatów: 4 sesje warsztatowe, trwające 4 godziny, raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych;

§ Forma warsztatów: ćwiczenia praktyczne, moderowane przez trenera.

  1. Szkolenie zamknięte – przygotowane pod klienta, wg. indywidualnych ustaleń.
§3. Uczestnicy

1.     Uczestnikiem Szkolenia może zostać każda osoba fizyczna i jednostka posiadająca osobowość prawną, która poprzez dokonanie rejestracji na Szkolenie, niniejszym zaakceptuje warunki Regulaminu.

2.     Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń Organizatora. Dodatkowo zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu organizowania Szkoleń.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu, zasad BHP i zaleceń osób organizujących spotkania.

§4. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu

Zgłoszenia na szkolenia otwarte oraz warsztaty praktyczne, można dokonać poprzez:

1.     Formularz rejestracji udostępniony na stronie internetowej Centrum, w sekcji Wydarzenia. Po uzupełnieniu wymaganych pól (Imię, Nazwisko, adres E-mail oraz numer Telefonu)  należy przesłać zgłoszenie. Uczestnik automatycznie otrzyma mailowe potwierdzenie rejestracji, wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.

2.     Zgłoszenie może zostać również przesłane bezpośrednio na adres mailowy: warsztaty@centrumwymianywiedzy.pl z podaniem w/w danych (Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz nr Tel, z zaznaczeniem daty i podaniem nazwy Wydarzenia, którego zgłoszenie dotyczy).

3.     Tak dokonane zgłoszenie oznacza wpisanie Uczestnika na listę osób biorących udział w warsztatach.

4.     Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 7 dni kalendarzowych, przed wyznaczoną datą Szkolenia.

5.     Zgłoszenia przesyłane aplikacją Messenger, poprzez Facebooka, będą rozpatrywane indywidualnie.

Zapytania dot. szkoleń zamkniętych należy przesłać:

1.     Poprzez Formularz szkoleń zamkniętych, dostępny na stronie internetowej Centrum Wymiany Wiedzy.

2.     Bezpośrednio na adres mailowy: warsztaty@centrumwymianywiedzy.pl z podaniem danych dot. poziomu szkolenia, lokalizacji,

§5. Płatność i fakturowanie

1.     Dokonanie płatności za udział w Szkoleniu, stanowi gwarancję uczestnictwa w Szkoleniu.

2.     Płatności można dokonać poprzez:

a.      Przelew standardowy, na podany numer konta bankowego: 18 1050 1386 1000 0092 5241 3951, odbiorca: A2 Anna Franik, Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 35. W tytule należy podać nazwę i termin Szkolenia.

·  Dane do przelewu zostaną przesłane w mailowym potwierdzeniu rejestracji.

·  Przelew powinien zostać wykonany do 3 dni roboczych od momentu rejestracji. W przypadku braku płatności, Organizator ma prawo zwolnić miejsce na liście uczestników.

b.     Płatność online, dostępną poprzez platformę Evenea.

·  Zakup biletu poprzez platformę Evenea jest równoznaczny z dokonaniem natychmiastowej płatności za Szkolenie.

·  Uczestnik automatycznie otrzymuje mailowe potwierdzenie o dokonaniu rejestracji i zakupu biletu.

3.     Uczestnik Szkolenia może wypełnić pole opcjonalne: „Dane do faktury”, co stanowi jednoznaczną informację dla Organizatora, że należy wystawić fakturę za Szkolenie.

4.     Faktura zostanie wystawiona do 3 dni roboczych, licząc od daty Szkolenia.

5.     Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

6.     Faktura przesłana zostanie na podany w Formularzu zgłoszenia, adres e-mailowy.

7.     Cena Szkolenia obejmuje koszty poniesione na organizację szkolenia. Cena nie obejmuje zakwaterowania uczestników szkoleń.

8.     W ramach opłaty za Szkolenia, uczestnik ma zagwarantowane:

a.      stanowisko szkoleniowe, wyposażone w komputer, o ile uczestnik zgłosił to podczas rejestracji;

b.     odpowiednie materiały szkoleniowe (o ile szczegółowe warunki zajęć nie stanowią inaczej),

c.      jeden gorący posiłek w ciągu dnia (dotyczy zajęć całodniowych),

d.     kawę, herbatę i wodę w trakcie przerw,

e.      świadectwo uczestnictwa w zajęciach.

9.     Cena szkolenia podawana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto.

10.  Cena podana na stronie internetowej Centrum, w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą dla Uczestnika. Oznacza to, ze po zarejestrowaniu się na Szkolenie, cena nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Organizatora zmian cennika lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

11.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen szkoleń znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych szkoleń do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

§6. Rezygnacja Uczestnika
 1.  Najpóźniej 7 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia, należy poinformować Organizatora o rezygnacji Uczestnika, przesyłając rezygnację na adres e-mail: warsztaty@centrumwymianywiedzy.pl .
 2. Przelew zwrotny zostanie dokonany do 3 dni roboczych, na konto z którego wpłynęły pieniądze. Przelew zwrotny zostanie pomniejszony o 30 zł kosztów organizacyjnych.
 3.  Zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany, gdy rezygnacja z udziału nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

§7. Odwołanie Szkolenia

W wyjątkowych sytuacjach, m.in., jak poniżej:

1.     Niska frekwencja (ilość chętnych uczestników poniżej określonej w Szkoleniu grupy minimalnej).

2.     Rezygnacja Organizatora lub Trenera.

3.     Zdarzenia losowe, uniemożliwiające przeprowadzenie Szkolenia w określonym wcześniej miejscu i czasie.

Organizator ma prawo do odwołania, zmiany daty lub programu Szkoleń. W przypadku odwołania Szkolenia, uczestnicy do 5 dni roboczych otrzymają całą kwotę wpłaconą wcześniej, przelewem na konto bankowe z którego dokonano wpłaty.

§8. Bezpieczeństwo

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Szkolenia.

2.     Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Szkolenie.

§9. Udostępnianie wizerunku

1.     W trakcie trwania Szkolenia mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące przebieg spotkania, które następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum oraz  na fanpejdżu Facebook. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy szkoleń.

2.     Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora przed rozpoczęciem Szkolenia.

§10. Dane osobowe i polityka prywatności

1.     Rejestracja na Szkolenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Szkolenia.

2.     Osoba rejestrująca się, przyjmuje do wiadomości, że w każdej chwili może skorzystać z prawa do zapomnienia, zgłaszając taką wolę poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@centrumwymianywiedzy.pl

3.     Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, dostępnych jest na stronie Centum: Polityka prywatnosci.

§11. Reklamacje

1.     Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.

2.     Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: kontakt@centrumwymianywiedzy.pl.

3.     Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

4.     Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Uczestnika.

5.     Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe do zgłaszającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.

6.     Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

§12. Postanowienia końcowe
 1. Zasady przeprowadzenia Szkolenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Szkoleniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Biorąc udział w Szkoleniu, Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i że w pełni je akceptuje.
 3. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, a także przepisy ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 683 z późn. zm.).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym będzie każdorazowo informował na stronie internetowej Centrum.
Warsztaty rzemieślnicze.

Warsztaty rzemieślnicze obejmują warsztaty stolarki, renowacji mebli oraz tapicerowania.

Cel warsztatów.

Celem warsztatów jest nauka szeroko pojętego rzemiosła, zarówno organizator jak i współorganizator, nie świadczą w trakcie warsztatów, usług rzemieślniczych.

Organizatorzy.

Organizatorem warsztatów jest firma A2 Anna Franik, właściciel marki Centrum Wymiany Wiedzy, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 35, NIP: 6262696098. Informacje dodatkowe o współorganizatorach warsztatów dostępne są na stronie internetowej, w sekcji Wydarzenia.

Uczestnicy.

Uczestnikiem warsztatów rzemieślniczych może zostać każda osoba fizyczna, która poprzez dokonanie zgłoszenie na warsztaty, niniejszym zaakceptuje warunki Regulaminu.

Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń osób prowadzących warsztaty. Dodatkowo zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących warsztaty.

Zgłoszenie na warsztaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

 1. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie internetowej Centrum, w sekcji Wydarzenia. Po uzupełnieniu wymaganych pól (Imię, Nazwisko, adres E-mail oraz opcjonalnie, numer Telefonu) należy przesłać zgłoszenie. Uczestnik automatycznie otrzyma mailowe potwierdzenie rejestracji, wraz z dodatkowymi informacjami.
 2. Można również przesłać swoje zgłoszenie bezpośrednio na adres mailowy: warsztaty@centrumwymianywiedzy.pl.

Tak dokonane zgłoszenie oznacza wpisanie Uczestnika na listę osób biorących udział w warsztatach.

Płatność.

Dokonanie płatności za warsztaty jest gwarancją uczestnictwa w warsztatach.

Płatności można dokonać poprzez przelew standardowy, na podany numer konta bankowego: 18 1050 1386 1000 0092 5241 3951. Dane do przelewu zostaną przesłane w mailowym potwierdzeniu rejestracji.

Rezygnacja Uczestnika.

Najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować Organizatora o rezygnacji Uczestnika, mailowo: warsztaty@centrumwymianywiedzy.pl, lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Centrum Facebooka.

Przelew zwrotny zostanie dokonany do 3 dni roboczych, na konto z którego wpłynęły pieniądze. Przelew zwrotny zostanie pomniejszony o 20 zł kosztów organizacyjnych.

Zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany, gdy rezygnacja z warsztatów nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Odwołanie warsztatów.

W wyjątkowych sytuacjach, m.in., jak poniżej:

 • niska frekwencja (ilość chętnych uczestników poniżej określonej grupy minimalnej)
 • rezygnacja organizatora lub współorganizatora
 • zdarzenia losowe, uniemożliwiające przeprowadzenie warsztatów w określonym wcześniej miejscu i czasie

Organizator ma prawo do odwołania warsztatów rzemieślniczych. Uczestnicy do 5 dni roboczych otrzymają całą kwotę wpłaconą wcześniej, przelewem na konto bankowe z którego dokonano wpłaty.

Udostępnianie wizerunku.

W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac Uczestników, które następnie zostaną opublikowane na stronie Centrum na Facebooku. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów.

Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora przed rozpoczęciem warsztatów.

Reklamacje.

Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: kontakt@centrumwymianywiedzy.pl.

Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Uczestnika.

Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe do zgłaszającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.

Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.